Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων 5ου και 12ου κατά το σχολικό έτος 2020-21

Σύμφωνα με:

α) την αρ. πρωτ. 797/ΓΔ4/05-01-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ,

β) το με αρίθμ. Πρωτ. 194/08-01-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και

γ) την με αρίθ. Πρωτ. Δ1/ΓΠ οικ. 986/08-01-2021 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών, διαφοροποιούνται ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών κι εκπαιδευτικών .

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Α΄ και Δ΄ 08:00 08:05 13:05
Β΄ και Ε΄ 08:05 08:10 13:10
Γ΄ και ΣΤ΄ 08:10 08:15 13:15